توالی یابی سنگر و آنالیز قطعه

 

توالی یابی نمونه PCR

 • توالی یابی پلازمید یا فراگمنت PCR
 • شما چه چیزی ارائه می دهید؟ نتیجه PCR یا پلازمید به همراه پرایمر
 • ما چه کاری انجام می دهیم؟ توالی یابی، الکتروفورز و آنالیز داده
 • زمان: حدود 12 ساعت
 • توضیحات:
  • طول خوانش تا 1100bp و دقت داده بالای 99% است.
  • نتیجه به صورت آنلاین برای شما ایمیل خواهد شد.
  • نتیجه شما تا 1 هفته و جواب تا 1 سال نزد ما نگهداری می شود.
  • کنترل کیفی بالا توسط متخصصان با تجربه


توالی یابی نسل جدید
 

توالی یابی نمونه PCR به همراه آماده سازی

 • توالی یابی به همراه کلین آپ آنزیمی
 • شما چی چیزی ارائه می دهید؟ نمونه نا خالص PCR به همراه پرایمر در ظروف جدا.
 • ما چه کاری انجام می دهیم؟ کلین آپ آنزیمی نمونه و ترکیب آن با پرایمر به نسبت مناسب، توالی یابی، الکتروفورز و آنالیز داده. قابل ذکر است هم پرایمر فقط برای 16 نمونه کاربرد دارد.
 • توضیحات:
  • طول خوانش تا 1100bp و دقت داده بالای 99% است.
  • نتیجه به صورت آنلاین برای شما ایمیل خواهد شد.
  • نتیجه شما تا 1 هفته و جواب تا 1 سال نزد ما نگهداری می شود.
  • کنترل کیفی بالا توسط متخصصان با تجربه
 • زمان: حدود 24 ساعت


توالی یابی PCR به همراه نمونه
 

خدمات الکتروفورز

 • الکتروفورز نمونه توسط توالی یاب
 • شما چه چیزی ارائه می دهید؟ نمونه آماده توالی یابی
 • ما چه کاری انجام می دهیم؟ الکتروفورز و آنالیز داده
 • زمان: حدود 8 ساعت
 • توضیحات:
  • طول خوانش تا 1100bp و دقت داده بالای 99% است.
  • نتیجه به صورت آنلاین برای شما ایمیل خواهد شد.
  • نتیجه شما تا 1 هفته و جواب تا 1 سال نزد ما نگهداری می شود.


خدمات الکتروفرز
 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید