در حال بارگذاری...

طراحی-و-کلونینگ-cirRNA

RNA های غیر کد کننده به طور عمده شامل RNA های کوچک (micro RNA) ، RNA های غیر کد کننده بلند (Long non-coding RNA) و RNA های حلقوی (circular RNA) می باشند. RNA هاي حلقوي، RNA بدون پایان ׳3 و یا ׳5 و دم پلی آدنین بوده که حاصل پیرایش برگشتی (back splicing) اگزون ها، اینترون ها و یا هر دوي آنها می باشند. حلقوی بودن RNA کمک می نماید تا RNA از فرایند تخریب توسط اگزونوکلئازها مصون مانده و موجب ثبات و فراوانی آن ها در سیتوپلاسم می شود. اغلـب پژوهشـگرا ن بـر روي کارکرد  RNAهاي حلقوي بـه عنـوان sponge miRNA کـه از طریــق ceRNA عمــل مــی کننــد متمرکــز هســتند و بیان ژن ها را  در سطح رونویسی و یـا پـس از ترجمـه توسـط  miRNAهـا تنظـیم مـی‌کننـد.

هم چنین circular RNAها در تنظیم رونویسی در تعامل با RNA پلیمراز وu1 snRNPها درمناطق پروموتور دخالت دارند. مکانیسم دیگر آنها ارتباط با پروتئین­‌های متصل شونده با RNA می باشد که براساس عملکرد آن پروتئین رونویسی می تواند کاهش یا افزایش یابد. از این مکانیسم  cirRNAها در تحریک ایمنی بدن و همچنین در تومورزایی استفاده میکنند. علاوه بر این cirRNAها به تومورمارکرهای بالقوه  زیستی  تبدیل شده اند. به تازگی شواهد زیادی مبتنی براینکه پروفایل بیان  cirRNAها با تشخیص نوع خاصی از سرطان مرتبط است، منتشرشده است  بنابراین cirRNA به عنوان مارکری جهت تشخیص سرطان مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود مطالعات مبتنی بر عملکرد این دسته از RNA ها هنوز در مراحل اولیه می باشد و راه طولانی در پیش دارد.

گروه تخصصی QuickseQ با استفاده از دانش نیروهای متخصص خود در زمینه علوم زیستی اقدام به طراحی و کلونینگ cirRNA بنا به نیاز و هدف شما نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

<

نظرات

نظر خود را اضافه کنید