در حال بارگذاری...

توالی یابی

توالی یابی  DNAیا (DNA Sequencing) فرآیندیست که از دهه ی 70 در جهان آغاز شده و طی این فرایند توالی نوکلئوتیدهای موجود در یک مولکول DNA  تعیین می گردند.  به طور کلی تعیین توالی یک قطعه از مولکول DNA شامل شناسایی و تعیین ترتیب قرارگیری چهار باز نوکلئوتیدی آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین جهت تشخیص موتاسیون ها و تعیین توالی تحقیقاتی معمولا جهت شناسایی توالی ژن‌های جدید می باشد. ضرورت توالی یابی DNA اولین بار توسط نظریه فرانسیس کریک بیان شد. این نظریه بیان کننده‌ی این موضوع است که توالی نوکلئوتید‌ها در یک مولکول DNA مستقیما بر توالی اسیدهای آمینه در پروتئین ها تاثیر می گذارند. امروزه توالی یابی DNA به دو روش اصلی در دنیا انجام می پذیرد. روش قدیمی آن، به روش خاتمه زنجیره‌ای یا روش سنگر (Sanger method ) معروف می‌باشد. در روش های نوین توالی یابی تعداد زیادی از مولکول های DNA با سرعت بالا انجام خواهد گرفت که به  عنوان روش توالی یابی با بازدهی بالا ( High Throughput Sequencing) و یا توالی یابی نسل جدید (Next Generation Sequencing) و یا NGS معروف می باشند. ظهور روش‌های توالی‌یابی سریع DNA تا حد زیادی به تحقیقات و اکتشافات در زیست شناسی و پزشکی کمک نموده است.

معرفی روش sanger sequencing

مبنای این تکنیک استفاده از آنالوگ های شیمیایی نوکلئوتیدی موسوم به ddNTPs یا dideoxynucleotids می باشد. در این روش مولکول DNA تک رشته ای یا دناتوره شده به یک آغازگر متکی بوده و سنتز یک مولکول پلی نوکلئوتیدی تک رشته ای با استفاده از آنزیم DNA پلیمراز آغاز می گردد. در چنین شرایطی DNA پلی مراز با اضافه نمودن نوکلئوتیدها پیوند کووالانسی را  بین اتم کربن ׳3 مولکول قند دئوکسی ریبوز در یک نوکلئوتید و اتم کربن ׳5 نوکلئوتید بعدی واکنش را کاتالیز می نماید. در یک مخلوط واکنش توالی یابی ممکن است یک بخش کوچکی از نوکلئوتیدهای تغییر یافته که فاقد گروه OH   بر روی کربن ′۳ خود می باشند نمی توانند برای گسترش زنجیره با ′۵ فسفات dNTP بعدی خود پیوند کووالانسی تشکیل دهند بنابراین هنگامی که در زنجیره در حال تکثیر اسید نوکلئیک قرار گیرند واکنش تکثیر متوقف خواهد شد. با این روش واکنش پلیمریزاسیون DNA به موقع پایان یافته و در پایان چند دور از چنین پلیمریزاسیون‌هایی، مخلوطی از مولکول‌‌های DNA با طول‌‌های مختلف به وجود می آید.

توالی یابی سنگر

گروه تخصصی QuickseQ ضمن ارائه خدمات تعیین توالی DNA به روش سنگر و NGS از زمان شروع فعالیت خود با بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور همکاری می نماید.

<

نظرات

نظر خود را اضافه کنید